Kategoria: W obliczu śmierci

SŁYSZĄC GŁOSY

Wiadomo nam o osobach, które słysząc głosy ze świeżego grobu, najpierw nie dawały wiary włas­nym zmysłom, a potem załatwiały formalności związane z ekshumacją, powodując parogodzinne opóźnienie. W opisach czytamy, że kiedy wreszcie otworzono trumnę, znaleziono w niej odrzucony ca­łun, skręcone ...

W CZASIE EPIDEMII

Hadwen  odnotowuje, że w czasie epidemii cho­lery w 1849 r., kiedy w samym tylko Gloucester zmarło 119 osób, mężczyzna i kobieta dozorujący oddział szpitalny poinformowali syndyka, że na­tychmiast po śmierci ciała umieszczano w zaśrubo- wanych skrzyniach z wapnem, tak aby ...

MEDYCZNE OZNAKI ŚMIERCI

Oznaki śmierci wyliczane przez przedstawicieli dawnej medycyny sądowej różnią się nieznacznie od oznak śmierci, jakie można znaleźć we współ­czesnych podręcznikach. Oto one: ustanie oddechu i czynności serca, zmiany w oku, brak reakcji na bodźce elektryczne, stężenie pośmiertne mięśni (ri- gor ...

W PIERWSZYCH PRACACH MEDYCZNYCH

Już w pierwszych pracach medycznych na te­mat śmierci uznawano takie metody za zawodne i niebezpieczne. Chorobliwa obawa przed przed­wczesnym pogrzebem skłoniła niektóre osoby do nakazania w ostatniej swej woli, by przed pocho­waniem sprawdzono zgon przez nacięcie skóry albo pokapanie wrzącym ...

ŚMIERĆ SOMATYCZNA I KOMÓRKOWA

Profesor Louis wraz z innymi uczonymi uwa­żał za pewny objaw śmierci pełny postęp stężenia pośmiertnego i podkreślał różnice między stężeniem pośmiertnym od stężeń spowodowanych innymi przyczynami, jak na przykład w przebiegu tężca.Fodere  zalecał otwarcie klatki piersiowej z le­wej strony w ...

Z ZAŁOŻENIA

Wychodząc z założenia, że rozpoznanie śmierci może być zawodne, liczni pisarze głosili potrzebę opóźnienia pogrzebu. Bruhier « postulował cztero­dniową zwłokę lub stwierdzenie pierwszych oznak rozkładu. We Francji istniał formalny zakaz grzebania zmarłych przed upływem 24 godzin od daty wydania świadectwa ...

SPECJALNE POMIESZCZENIE

Było nawet specjalne po­mieszczenie przeznaczane do przywracania do życia ludzi dotkniętych pozorną śmiercią. W dzie­więtnastym wieku, szczególnie we Francji, pano­wał powszechny strach przed przedwczesnymi po­grzebami. Różne akademie prowadziły badania do­tyczące oznak śmierci, a za opracowania z tego za­kresu przyznawano nagrody. ...

RÓŻNE NOWE SPOSOBY

Nagrodę Dusgate’a w wysokości 2500 franków, przyznawaną co pięć lat, zdobył w 1890 r. dr Maze, który podobnie jak wielu jego poprzedników w tym zakresie uważał, że pośmiertny rozkład jest jedyną pewną oznaką śmierci, i zalecał budowę kostnic na cmentarzach, ...

NOWE KRYTERIA ŚMIERCI

W ciągu ostatnich paru lat problem ten dyskuto­wano na różnych międzynarodowych spotkaniach naukowych i ujęto w formie wielu rozpraw nauko­wych. Do tej pory brak jednomyślności w tej spra­wią gdyż śmierć nie jest zjawiskiem natychmiasto­wym, a zdarza się, że jej początkowe ...

W RAPORCIE DEMOGRAFICZNYM

W raporcie demograficznym Organizacji Narodów Zjednoczonych definiuje się śmierć jako trwały za­nik wszelkich objawów życia. Dr Voigt uważa, że ta definicja nie jest całkowicie zrozumiała i powinna brzmieć: „Śmierć następuje wtedy, gdy zanikły nie­odwracalnie wszelkie naturalne funkcje życio­we.” Czy można jednak ...