Kategoria: W obliczu śmierci

PRZESZCZEP NARZĄDÓW

Obecnie, w okresie chirurgii przeszczepów narzą­dów zmarłych osób — żywym, ustalenie dokładnego momentu śmierci ma duże znaczenie, gdyż im szyb­ciej asunie się narząd ze zwłok po nastąpieniu śmierci somatycznej, tym większa jest szansa przy­swojenia przeszczepu przez organizm. Lekarze sta­rają się ...

OŚRODKI MÓZGOWE

Mniej wyspecjalizowane ośrodki mózgu niż te, które kierują funkcjami życiowymi, mogą znieść znacznie większe uszkodzenia, toteż w pewnych okolicznościach jednostka może stracić osobowość, część mózgu, od której zależy myślenie i panowanie nad dowolnymi ruchami, a jednak może przeżyć jako układ ...

CAŁKOWITE WYLECZENIE

Profesor Hamburger opisał przypadek całkowitego wyleczenia po elektroencefalograimie płaskim utrzymującym się przez parę godzin u dwóch pacjentów po ostrym zatruciu barbituranem. Przy niskich temperaturach, które osiąga się przy zastosowaniu technik hipotermicz- nych we współczesnej chirurgii serca, zapotrzebo­wanie mózgu na tlen jest ...

NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Na przestrzeni wieków medyczne kryteria śmier­ci nie uległy żadnym gruntownym zmianom, z wy­jątkiem oczywiście wprowadzenia pojęcia śmierci mózgowej. Posiadanie takich nowoczesnych środ- kow jak elektroencefalogram czy elektrokardio- gram umożliwia lekarzowi zastosowanie bardziej skutecznych diagnostycznych badań. W normal­nych warunkach, tak samo ...

FILOZOFIA WOBEC POJĘCIA ŚMIERCI

Zwalczanie takich wierzeń, przynajmniej w do­słownym tego znaczeniu, podjąć można z dwóch różnych punktów widzenia. Pierwszy z nich roz­waża, w jaki sposób mogą wierzenia te podlegać weryfikacji lub falsyfikacji: jaki zespół danych po­twierdza istnienie życia w „tamtym świecie”? Jeśli nie ...

W KRYTYCE POGLĄDÓW

W krytyce poglądów o istnieniu życia po­zagrobowego znajduje zastosowanie pogląd o war­stwie znaczeniowej języka, który także służy do ukazania, że pojęcie boga jest pozbawione znacze­nia. Najpełniejszy wykład tych poglądów znaleźć można w książce Ayera Language, Truth and Lo­gic  (ale, jak ...

NASZA IDENTYFIKACJA

Tak więc nasza identyfikacja odbywa się na gruncie ist­nienia fizycznego, a potoczna koncepcja tożsamoś­ci jednostkowej zakłada kontynuację czasowo-prze- strzenną. Mogę więc uważać się za tę samą osobę, którą byłam mając dwa lata (choć mój wzrost, wy­gląd itd. zmieniły się radykalnie ...

POJĘCIE ISTOTY LUDZKIEJ

Kiedy mówię, że Jerzy widzi zająca z drugiej strony pola, nawiązuję do jego oczu; kiedy mówię, że jest on wesoły, nawiązuję do pewnych form jego zachowania, jak na przykład uśmiechu; kiedy mówię, że pisze książkę, nawiązuję do czyn­ności wypełniania kartki ...

ŻYCIE POZAGROBOWE

Pytania dotyczące życia pozagrobowego można sformułować w inny jeszcze sposób. Załóżmy, że każdy z nas posiada nieśmiertelną duszę, która mo­głaby służyć nam zarówno w życiu doczesnym, jak i pozagrobowym. Jeśli ta dusza ma być odizolowa­na od wszystkich aspektów życia osobowego, ...

ZROZUMIAŁE ZAINTERESOWANIE

Prawdą jest, że od dawna istnieje zrozumiałe zainteresowanie „ustaleniem definicji” śmierci z prawnego i moralnego punktu widzenia. Dla lekarzy jest przecież sprawą zasadniczej wagi, by mogli ściśle określić warunki, w których ich in­terwencja nie sprowadza się do pozbawienia życia. Jednakże ...